Menu Sluiten

Algemene Voorwaarden Opleidingsinstituut Swolsche School

Voor business to business overeenkomsten zijn specifieke algemene voorwaarden opgesteld, deze kunt u hier vinden.

 

Artikel 1 – Definitie

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opleidingsinstituut Swolsche School: Opleidingsinstituut Swolsche School, handelend onder de naam Opleidingsinstituut Swolsche School, gevestigd te Zwolle ingeschreven in het handelsregister onder nummer 75318873
  • “Opdrachtgever”: degene die aan Opleidingsinstituut Swolsche School  een opdracht verstrekt c.q. degene met wie Opleidingsinstituut Swolsche School een overeenkomst sluit c.q. degene die bij Opleidingsinstituut Swolsche School een coaching, training, supervisie, mediation of een workshop volgt.

Artikel 2 – Toepasbaarheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en alle overige rechtsbetrekkingen tussen Opleidingsinstituut Swolsche School en Opdrachtgever.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opleidingsinstituut Swolsche School, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele toepasselijkheid van Algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Van deze algemene voorwaarden kan slechts na schriftelijk verzoek en uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van dat verzoek worden afgeweken.
2.5 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden strijdig met de wet wordt bevonden of om welke andere reden dan ook ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Opleidingsinstituut Swolsche School zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de inschrijving bevestigd is door Opleidingsinstituut Swolsche School.
4.2 Annulering van een overeenkomst door Opdrachtgever is slechts toegestaan met wederzijds goedvinden of indien en voor zover hierin door de bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst wordt voorzien.
4.3 Zolang de aanmelding niet is bevestigd, behoudt Opleidingsinstituut Swolsche School zich het recht voor de capaciteit elders in te zetten.
4.4 Na aanmelding heeft de aanmelder altijd twee weken bedenktijd.

Artikel 5 – Levertermijn

5.1 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.
5.2 Overschrijding van de levertijd verplicht Opleidingsinstituut Swolsche School niet tot enige schadevergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.
5.3 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden. Indien buiten de schuld van Opleidingsinstituut Swolsche School vertraging ontstaat ten gevolge van wijzigingen van bedoelde werkomstandigheden dan wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

6.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opleidingsinstituut Swolsche School aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig, doch in ieder geval binnen veertien dagen na eerste verzoek van Opleidingsinstituut Swolsche School, aan  Opleidingsinstituut Swolsche School.
6.2 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opleidingsinstituut Swolsche School  zijn verstrekt, heeft Opleidingsinstituut Swolsche School het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Opleidingsinstituut Swolsche School ter beschikking heeft gesteld.
6.3 Opleidingsinstituut Swolsche School is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opleidingsinstituut Swolsche School is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
6.4 Opleidingsinstituut Swolsche School is te allen tijde gerechtigd de wijze te bepalen waarop de overeenkomst door Opleidingsinstituut Swolsche School dient te worden uitgevoerd. Opleidingsinstituut Swolsche School is te allen tijde gerechtigd om zonder toestemming van Opdrachtgever een opdracht, of delen daarvan, door derden te laten verrichten indien dit naar het oordeel van Opleidingsinstituut Swolsche School een goede uitvoering van de opdracht bevordert, tenzij dit evident in strijd zou zijn met de aard van de opdracht of de belangen van Opdrachtgever in ernstige mate zou schaden.

Artikel 7 – Wijzigingen

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
7.2 Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opleidingsinstituut Swolsche School zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
7.3 Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Artikel 8 – Overmacht

8.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende omstandigheden, voorzien of niet-voorzien, waarop Opleidingsinstituut Swolsche School geen invloed kan uitoefenen, die de nakoming van de verplichtingen van Opleidingsinstituut Swolsche School uit een overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
8.2 Dergelijke omstandigheden zijn: beperkende overheidsmaatregelen, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, natuurrampen, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie zaken of diensten worden ontvangen of gebrek aan energie en iedere andere buiten de directe invloed van Opleidingsinstituut Swolsche School liggende of voor haar redelijkerwijze niet voorzienbare omstandigheid, op grond waarvan zij, indien een zodanige omstandigheid haar bekend was geweest ten tijde van het sluiten van betreffende overeenkomst, deze overeenkomst niet of niet onder gelijke voorwaarden zou hebben afgesloten.
8.3 Ziekte aan de kant van Opleidingsinstituut Swolsche School, in welke vorm dan ook, wordt uitdrukkelijk als overmacht aangemerkt.

artikel 9 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

9.1 Opdrachtgever heeft het recht om na totstandkoming van de overeenkomst deze te ontbinden per aangetekende brief.
9.2 Bij opzegging langer dan drie maanden voor de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst wordt door de Swolsche school geen kosten in rekening gebracht.
9.3 Voor annuleren korten dan drie maanden voor aanvang en tussentijdse opzeggen gelden de volgende voorwaarden:

 Opleiding is korter dan 1 studiejaarOpleiding is 1 studiejaar of langer dan 1 studiejaar
Annuleren tot 2 maanden voor aanvang10% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.10% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
Annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang20% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.20% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang30% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.30% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.40% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
Tussentijdse beëindiging

Bij tussentijdse beëindiging 50% (als opstartkosten) van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs, ongeacht of u aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs. De kosten van het reeds gevolgde onderwijs worden in beginsel als volgt vastgesteld:

•Bij opleiding lopend over het jaar: de kosten naar rato van het aantal maanden/dagen waarin de opleiding is gevolgd inclusief de lopende maand.

•Bij opleiding verdeeld in blokken: de kosten van de afgeronde blokken/modules vermeerderd met de kosten van de module(s)/het blok (de blokken) die ten tijde van de tussentijdse beëindiging worden gevolgd.

Bij tussentijdse beëindiging 40% (als opstartkosten) van de overeengekomen prijs voor alleen het lopende studiejaar onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs ongeacht, of u aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs. De kosten van het reeds gevolgde onderwijs worden in beginsel als volgt vastgesteld:

•Bij opleiding lopend over het hele jaar: de kosten naar rato van het aantal maanden waarin de opleiding is gevolgd inclusief de lopende maand.

•Bij opleiding verdeeld in blokken: de kosten van de afgeronde blokken/modules vermeerderd met de kosten van de module(s)/het blok (de blokken) die ten tijde van de tussentijdse beëindiging worden gevolgd.

9.4 In geval de opdrachtgever dan wel door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de overeenkomst deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
9.5 Opleidingsinstituut Swolsche School heeft het recht om bij overmacht zoals gespecificeerd in artikel 8 een overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, in welke gevallen de opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van het volledig aan Opleidingsinstituut Swolsche School betaalde bedrag.
9.6 Opleidingsinstituut Swolsche School heeft het recht uiterlijke twee weken voor aanvang van een training te annuleren wanneer het vooraf aangegeven minimum aantal deelnemers niet bereikt is.
9.7 Een particuliere coaching cliënt, zijnde een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitvoering van een beroep of bedrijf, (hierna: ‘de consument’) heeft het recht om zonder opgaaf van reden de relatie met Opleidingsinstituut Swolsche School te verbreken.
9.8 Naast het overig in dit artikel bepaalde heeft Opleidingsinstituut Swolsche School indien:

  • Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst voortvloeit;
  • indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;
  • indien Opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
  • het bedrijf van Opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op goederen van Opdrachtgever wordt gelegd;
  • indien Opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld, daaronder begrepen een verzoek van Koper tot toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;

het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten of de overeenkomst, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, door middel van een schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd het recht van Opleidingsinstituut Swolsche School om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 – Betaling

10.1 Het overeengekomen tarief wordt gefactureerd na afronding van de opdracht, tenzij anders overeengekomen.
10.2 Bij particuliere coaching zal het overeengekomen tarief per coaching gesprek worden gefactureerd.
10.3 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt betaling van de overeengekomen prijs zonder aftrek of schuldverrekening, binnen 30 dagen na factuurdatum op door Opleidingsinstituut Swolsche School aangewezen bankrekening.
10.4 De incassokosten, die Opleidingsinstituut Swolsche School maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de Opdrachtgever.

Artikel 11 – Intellectueel eigendom

11.1 Het auteursrecht van alle verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, brochures en cursusmateriaal door Opleidingsinstituut Swolsche School berust bij Opleidingsinstituut Swolsche School. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opleidingsinstituut Swolsche School mogen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, of ter kennis aan derden worden gebracht.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Opleidingsinstituut Swolsche School zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
12.2 Opleidingsinstituut Swolsche School aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opleidingsinstituut Swolsche School.
12.3 Opleidingsinstituut Swolsche School is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opleidingsinstituut Swolsche School is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
12.4 Opleidingsinstituut Swolsche School is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Voorts is Opleidingsinstituut Swolsche School nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door overschrijding van overeengekomen termijnen.
Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
12.5 Indien de Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Opleidingsinstituut Swolsche School die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, dan is de aansprakelijkheid van Opleidingsinstituut Swolsche School beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12.6 In aanvulling op het overig in dit artikel bepaalde is Opleidingsinstituut Swolsche School nimmer aansprakelijk voor enige schade, zowel direct als indirect, ontstaan door het handelen of nalaten van enige door Opleidingsinstituut Swolsche School  ingeschakelde derde.
12.7 Opleidingsinstituut Swolsche School is nimmer aansprakelijk voor schade geleden door het niet behalen van door Opdrachtgever gestelde doelen in het kader van de geleverde training en coaching. Opleidingsinstituut Swolsche School geeft hierbij uitdrukkelijk geen enkele garantie af omtrent te behalen resultaten en doelen in het kader van door Opleidingsinstituut Swolsche School geleverde training en coaching.

Artikel 13 – Geheimhouding

13.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opleidingsinstituut Swolsche School partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
14.2 Alle geschillen, betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opleidingsinstituut Swolsche School, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het gerecht waar Opleidingsinstituut Swolsche School haar zetel heeft.

Artikel 15 – Verwerking persoonsgegevens

15.1 Bij het in behandeling nemen van een opdracht is het van belang dat persoonsgegevens van derden dienen te worden uitgewisseld. Voor de doorzending van (gevoelige) persoonsgegevens dienen partijen deze gegevens op een veilige wijze aan elkaar ter beschikking te stellen. Te denken valt aan voldoende beveiliging op apparatuur alsmede voldoende beveiligde verzending.
15.2 Beide partijen zijn gehouden tot bescherming onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vanaf het moment dat de persoonsgegevens in hun macht zijn gekomen tot dat de persoonsgegevens vernietigd kunnen worden.
15.3 Na ontvangst van de (gevoelige) persoonsgegevens zullen partijen zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens.
15.4 Partijen zullen nimmer gegevens delen met derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ander, tenzij de aard van de opdracht zulks noodzakelijk maakt. In het laatste geval wordt de toestemming van de andere partij in verlening van de opdracht besloten te zijn. De verantwoordelijkheid van de persoonsgegevens die verwerkt worden door de  opdrachtgever ligt bij de opdrachtgever en de opdrachtgever zorgt dat er geen onrechtmatige inbreuk gemaakt zal worden  op het recht  van een derde.
15.5 Zowel Opleidingsinstituut Swolsche School als de opdrachtgever betrachten de nodige zorgvuldigheid om verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
15.6 Dossiers en persoonsgegevens zullen gedurende de wettelijke bewaartermijn door partijen zowel intern als extern worden bewaard waarbij zorgvuldig met de opslag en verwerking van de dossiers om wordt gegaan. Indien een partij voor de opslag gebruik maakt van derden, dan zal die partij de derde verplichten tot minimaal hetzelfde niveau van beveiliging.
15.7 Indien er, ondanks de zorgvuldigheid van Opleidingsinstituut Swolsche School, desalniettemin een datalek bij Opleidingsinstituut Swolsche School of een van haar hulppersonen optreedt, dan is Opleidingsinstituut Swolsche School slechts aansprakelijk indien het datalek is ontstaan door het niet op orde hebben van de beveiliging van haar systemen. Voorts is Opleidingsinstituut Swolsche School ingeval van schade slechts aansprakelijk voor de directe schade ontstaan door het datalek en niet voor gevolgschade.
15.8 Eventuele aansprakelijkheid wordt ten eerste verder beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever aan honorarium heeft betaald in de afgelopen drie maanden en ten tweede door het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opleidingsinstituut Swolsche School.

Artikel 16 – Vragen en klachten

16.1 Opleidingsinstituut Swolsche School heeft de intentie de vraag of de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden. Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de opleiding is Opleidingsinstituut Swolsche School telefonisch en per e-mail bereikbaar. Deze vragen of klachten worden door Opleidingsinstituut Swolsche School binnen tien werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een langere verwerkingstijd vragen, worden door Opleidingsinstituut Swolsche School per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten.
16.2 Opleidingsinstituut Swolsche School doet er uiteraard alles aan om fouten in uw studiepakket en de verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan binnen tien dagen na ontvangst van het pakket. Een klacht moet tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Opleidingsinstituut Swolsche School. Klachten die niet binnen 2 maanden zijn ingediend zijn niet ontvankelijk. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat in aanmerking komt voor de geschillenregeling van artikel 17.

Artikel 17 – Geschillenregeling

17.1 De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
17.2 Geschillen tussen u en Opleidingsinstituut Swolsche School over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door u als door Opleidingsinstituut Swolsche School aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg, meer informatie is te vinden op: www.degeschillencommissiezorg.nl.
17.3 De Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg neemt een geschil slechts in behandeling, indien u de klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 bij Opleidingsinstituut Swolsche School heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
17.4 Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 bij De Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg aanhangig te worden gemaakt.
17.5 Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
17.6 Wanneer u een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg, is Opleidingsinstituut Swolsche School aan deze keuze gebonden.
17.7 Wanneer Opleidingsinstituut Swolsche School een geschil wil voorleggen aan De Geschillencommissie, moet hij u eerst schriftelijk vragen om binnen 5 weken uit te spreken of u daarmee akkoord gaat. Opleidingsinstituut Swolsche School dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
17.8 De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van De geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.
17.9 In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de student, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.

Artikel 18 – Vindplaats en wijziging voorwaarden

18.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle 75318873 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking Opleidingsinstituut Swolsche School.

De kunt de algemene voorwaarden hier downloaden