Menu Sluiten

Aanmeldings- en betalingsvoorwaarden

 

1. Inschrijving voor een opleiding (ook zijnde een cursus, studiedag of supervisietraject)

 

Stap 1. Aanmelden

 • U kunt zich aanmelden via de website www.Swolscheschool.nl.
 • U ontvangt een e-mail ter bevestiging.
 • Afhankelijk van uw keuze krijgt u enkele verzoeken, bijvoorbeeld om uw cv.
 • Uw aanmelding wordt behandeld op datum van binnenkomst als de gevraagde informatie compleet is.
 • U heeft 14 dagen bedenktijd na aanmelding en kan dan alsnog annuleren.

Stap 2. Toetsing/Toelating

 • Uw aanmelding wordt gezien in het licht van de eventuele toelatingsvoorwaarden en het aantal beschikbare plaatsen.
 • Plaatsing, u ontvangt daarover bericht en een te ondertekenen en op te sturen overeenkomst voor deelname.
 • Telefonisch contact; overleg over uw aanmelding en bij plaatsing ontvangt u een mailbericht en een te ondertekenen en op te sturen overeenkomst.
 • Afwijzing; u wordt (nog)niet toegelaten tot een opleiding, omdat u bijvoorbeeld onvoldoende vooropleiding of een niet geschikte werksetting hebt.

Stap 3. Overeenkomst

U bent definitief toegelaten als u de overeenkomst ondertekend heeft ingestuurd. Feitelijk gaat u, dan wel uw werkgever, akkoord met de betalingsregeling (nota) voor de dienst die wij u leveren: een opleiding, cursus, studiedag, supervisie of leertherapie die de bedeling heeft bij te dragen aan uw verdere professionele ontwikkeling.

Stap 4. Start

 • Direct na het verstrijken van de uiterste inschrijfdatum (minimaal 6 weken voor de startdatum)van de betreffende opleiding ontvangt u bericht over doorgang. (afhankelijk van het aantal deelnemers)
 • U ontvangt bij doorgang vervolgens alle relevante informatie voor de eerste bijeenkomst(en).

2. In company trajecten

 • Het tot stand komen van een in company opleiding of training gebeurt in dialoog met u.
 • Het akkoord met de offerte en na ondertekening is er sprake van een formele overeenkomst.
 • De kosten van de in company opleidingen en trainingen zijn vermeld in de opdrachtbevestiging.
 • Bij betaling van in company opleidingen geschiedt volgens een met de klant overeengekomen betalingsschema.

3. Annuleren

 • Annuleren kan alleen per post. Als annuleringsdatum geldt datum van het poststempel.
 • Bij annulering tot 6 weken aanvang brengen wij 25% van de kosten in rekening. Bij annulering tussen de 6 en 3 weken voor aanvang brengen wij u 50% van de kosten in rekening en binnen 3 weken voor het begin het gehele bedrag.
 • Indien u annuleert binnen 6 weken voor het begin en een vervanger voordraagt die aan de gestelde toelatingseisen voldoet, brengen wij u geen kosten in rekening.
 • Bij annulering tijdens de opleiding bent u de volledige prijs verschuldigd, behoudens bijzondere omstandigheden ter beoordeling door Annelies Schrieken.

4. Toetsing en beoordeling

 • Indien in de cursus-/opleidingsinformatie vermeld wordt dat de cursus/opleiding wordt afgesloten met een tentamen/examen, dan vormt dit altijd een verplicht onderdeel.
 • U komt in aanmerking voor een certificaat van deelname als u minimaal 90% van de totale contracttijd actief hebt geparticipeerd en u een voldoende op de toetsing heeft behaald. Uw aanwezigheid wordt op een presentielijst bijgehouden.

5. Rechten en Plichten

 • Annelies Schrieken streeft ernaar bij te dragen aan uw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Vandaar dat wij regelmatig uw mening vragen over wat wij u bieden: vorm, organisatie, resultaat en effect. Ook ongevraagd ontvangen wij graag uw opvattingen en suggesties voor verbetering.
 • Wanneer u voor de cursus op de reservelijst staat, maar toch niet geplaatst kunt worden door overtekening en u heeft te kennen gegeven de eerstvolgende cursus te willen volgen, dan wordt u dan bij voorrang toegelaten.

6. Betalingsvoorwaarden

 • Opleidingskosten worden via facturering bij u in rekening gebracht.
 • Naar keuze van de cursist kan te cursusgeld indien en voor zover dat daar is vermeld, worden voldaan door betaling in termijnen of dor betaling ineens.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen of indien een opleiding” door overmacht niet door kan gaan, vervallen de kosten. U wordt daar zo tijdig als mogelijk over geïnformeerd. Binnen 14 dagen worden dan betalingen geretourneerd.
 • In het geval u uw betalingsverplichtingen niet nakomt zullen eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten bovenop de hoofdsom van de opleidingskosten in rekening worden gebracht.

7. De cursus-/opleidingsbijeenkomsten

 • De cursisten ontvangen voor aanvang van de opleiding een rooster en opleidingsprogramma van de opleidingsdagen en studiematerialen.
 • Annelies Schrieken behoudt zich het recht voor, omwille van kwalitatieve verbetering van de cursus/opleiding de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen.
 • Bij ziekte/verhindering van een docent zal Annelies schrieken indien mogelijk voor een gelijkwaardige vervanging zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, wordt de cursist hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Annelies Schrieken komt in dat geval met een alternatieve datum waarop de bijeenkomst zal plaatsvinden.
 • Bij ziekte/verhindering van een cursist voor een supervisiebijeenkomst brengt Annelies Schrieken dooreen inhaal sessie 97,50 euro in rekening, indien de verhindering minder dan 24 ur tevoren is gemeld.

8. Toepasselijkheid van de voorwaarden

 • De voorwaarden zijn van toepassing op alle opleiding- en trainingsactiviteiten van Annelies Schrieken.
 • Door inschrijving maakt de cursist en opdrachtgever, in geval van een in company opleiding of training, kenbaar de inschrijving- en betalingsvoorwaarden te aanvaarden.
 • Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts schriftelijk mogelijk